Srinivasa Stothra Composed by Vyasarajaru

Sri Srinivasa Stothra Composed by Vyasarajaru

Lord Sri Venkateswara Swami

Sri Srinivasa Stothra Composed by sri Vyasarajaru

*ಪ್ರಾತಃ ಸ್ಮರಾಮಿ ರಮಯಾ ಸಹ ವೇಂಕಟೇಶಂ*

*ಮಂದಸ್ಮಿತಂ ಮುಖ ಸರೋರುಹ ಕಾಂತಿರಮ್ಯಂ*

*ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕಾಂತಿ ವಿಲಸನ್ಮುಕುಟೋರ್ಧ್ವಪುಂಡ್ರಂ*

*ಪದ್ಮಾಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಮಣಿ ಕುಂಡಲ ಮಂಡಿತಾಂಗಂ*

ಆ ಬಿರುದು ಬಂದ ಮುಗುಳ್ನಗೆ,ಮುಖ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ತೋರುವ ಚಿಮ್ಮುವ ಕಾಂತಿ,ಮಾಣಿಕ್ಯದ ಪ್ರಭೆ,ಪ್ರಸರಿಸಿದ ದಿವ್ಯವಾದ ಕಿರೀಟ,ನೆನಪನ್ನು ಮರುಕಳಿಸುವ ನಾಮ,ಕಮಲಾಕ್ಷಿಯ ಮಣಿಯ ಮಾಲೆ,ಕುಂಡಲದಿಂದ ಚೆಲುಗೊಂಡ ಆ ಮುದ್ದು ಮುಖವುಳ್ಳ,ರಮೆಯೊಡನೆ ಒಡಗೂಡಿ ನಿಂತ ಆ ಶ್ರೀನಿವಾಸನನ್ನು ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸುವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.ಅವನ ವೈಭವ,ಕುಂಡಲ ಮಂಡಿತ ಕರ್ಣ,ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವ ಸೂಚಕ ಕಿರೀಟ,ಮುಗುಳ್ನಗೆಯ ಮುಖ ಇವುಗಳು ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಾಗಲೇ ಉತ್ಸಾಹ ಉಲ್ಲಾಸಗಳೊಡನೆ ದಿವವೂ ಪವಿತ್ರವೆನಿಸುವುದು.

*ಪ್ರಾತಃರ್ಭಜಾಮಿ ಕರರಮ್ಯ ಸುಶಂಖಚಕ್ರಮ್*

*ಭಕ್ತಾಭಯ ಪ್ರದಕಟಿಸ್ಥಲ ದತ್ತಪಾಣಿಮ್*

*ಶ್ರೀವತ್ಸ ಕೌಸ್ತುಭಲಸನ್ಮಣಿ ಕಾಂಚನಾಢ್ಯಮ್*

*ಪೀತಾಂಬರಂ ಮದನ ಕೋಟಿ ಸುಮೋಹನಾಂಗಮ್* *


*
ಶ್ರೀನಿವಾಸದೇವ*ರನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡವರ ನೋವುಗಳೆಲ್ಲಾ ಮಾಯವಾಗಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಇಮ್ಮುಡಿಯಾಗವುದು.ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೇ ಕಾದು,ಕಂಡ ಕೂಡಲೆ ಮರೆಯಾಗುವ ಅ ದಿವ್ಯಭವ್ಯರೂಪ ಅಪ್ರಮವಾದುದು. *ಶ್ರೀನಿವಾಸದೇವರ ಎರಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಳೆಯುವ ಶಂಖ ಚಕ್ರಗಳಿವೆ. *ಚಕ್ರವು ಭಕ್ತರಿಗೆ ಬರುವ ಕಷ್ಟ,ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತರಿದು ಹಾಕಿ ಬಿಡುವ ಶೀಘ್ರ ಆಯುಧವಾಗಿ ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸನ್ನದ್ಧವಾದರೆ,ಶಂಖವು ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನೂ ನೀಡಿ,ಬದುಕಿನ ಪಲ್ಲವಿಯನ್ನು ಸುಸ್ವರಗೊಳಿಸುವುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.*

ಅದನ್ನು ಧರಿಸಿದ ದೇವಾಧಿದೇವನ ಆ ಆಯುಧಗಳೇ ನಮಗೆ ಭರವಸೆಯ ಭದ್ರ ಬುನಾದಿಯಾಗಿದೆ. ಆ ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕರ ಟೊಂಕದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವುದು.ಆತ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಟೊಂಕಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.ಭಕ್ತರು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗದಂತೆ ಮಾಡುವೆನೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
*
ಶ್ರೀವತ್ಸ ಚಿಹ್ನೆಯ* ಧರಿಸಿ ಚಿನ್ಮಯನಾಗಿ ಚೇತೋಹಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಕೌಸ್ತುಭಾಭರಣದಿಂದ ಕೌತುಕವನ್ನೇ ಕೆರಳಿಸುವ,ಹೊಳೆವ ಮಣಿಗಳ ಮಿನುಗುವ ಕಾಂತಿ ಇರುವ,ಅಪರಂಜಿಯ ಅಪರೂಪದ ಹೊಳವುಧರಿಸಿರುವ,ಚೆಲುವಾದ ಪೀತಾಂಬರ ತೊಟ್ಟಿರುವ,ಕೋಟಿ ಮನ್ಮಥರನ್ನು ಮರಳು ಮಾಡುವ ಆ ಮೋಹನಾಂಗನಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ನು ನಾನು ಭಜಿಸುವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.ಅವರ ಈ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ವರ್ಣನೆ ದೈವಸಿದ್ಧಿಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ರೂಪಗೊಂಡಿರಬೇಕು.

*ಪ್ರಾತಃರ್ನಮಾಮಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಪದಾರವಿಂದಂ*

*ಆನಂದ ಸಾಂದ್ರನಿಲಯ್ಂ ಮಣಿನೂಪುರಾಢ್ಯಂ*

*ಏತತ್ಸಮಸ್ತ ಜಗತಾಂ ಇತಿ ದರ್ಶಯಂತಂ*

*ವೈಕುಂಠಮತ್ರ ಭಜತಾಂ ಕರಪಲ್ಲವೇನ* *||

ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ವ್ಯಾಸರಾಜರಿಗೆ ಅಪಾರವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾದುದು ಶ್ರೀನಿವಾಸದೇವರ ಪಾದ.ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸಿದ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಭಕುತಿ ಅವರದು.ಮಂಗಲ ರೂಪಿಯಾದ ಅವನ ಆ ಪಾದ ಕಮಲಗಲ ನನಪೇ ಬದುಕನ್ನು ಭವ್ಯವನ್ನಾಗಿಸಬಲ್ಲ್ದು.ಆನಂದದ ಸಾಂದ್ರತೆಯನ್ನೇ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಸುವ ಮಣಿಮಯ ಗೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ ಮಂಡಿತವಾದ ಆ ಕಮನೀಯವಾದ ಕಮಲಾಪತಿಯ ಪಾದ ಕಮಲಗಳು ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅಭೀಷ್ಟವನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಳೆಗೆರೆಯುವ ಕೋಮಲವಾದ ಕರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ.ಹೀಗೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸದೇವರ ಕರಚರಣಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಮೀರಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವವನ ಮನವು ತೂಗುಯ್ಯಾಲೆಯಾಗಿ ಬೀಳುವಷ್ಟು ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರ.ಶ್ರೀನಿವಾಸದೇವರ ಆ ಕಳಮುಖವಾದ ಕೈ ದೂರದಿಂದ ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನನ್ನ ಪಾದ ಮುಟ್ಟಿ ಭಜಿಸಿರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಇದೇ ಭೂವೈಕುಂಠವೇಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾತ್ಮೇಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದೆಯೆನೋ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.ದೇವರನ್ನು ಭಕ್ತರು ಕಾಣಬೇಕಾದ ದೃಷ್ಟಿಯ ಪರಿಚಾಯಕವಾಗಿದೆ.

*ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜರಿಂತ ರಚಿತವಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸದೇವರ ಅಪ್ರತಿಮ ಮಹಿಮೆಗಳುಳ್ಳ ಸರ್ವಮಂಗಲಮಯವಾದ ಈ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರಾತಃಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಠಿಸುತ್ತಾರೋ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ನಾಶವಾಗಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಸನ್ಮಂಗಲವಾಗುತ್ತದೆ.*

*|| ನಾಹಂ ಕರ್ತಾ ಹರಿಃ ಕರ್ತಾ ||*

*|| ಶ್ರೀಗುರ್ವಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಭಾರತೀ ರಮಣ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣಾಂತರ್ಗತ ಶ್ರೀಲಕ್ಷ್ಮೀವೇಂಕಟೇಶಾರ್ಪಣಮಸ್ತು

 

Sri Vyasarajaru

Vyasaraja is one of the Main pillars for the Madhwa Siddantha.The learned Appayya Dikshita is reported to have observed that the Great Vyasaraja — Saved the Melon of Madhvaism from Busrting by securing it with three bands — in the form of his three great works – 1) Nyayamrutha 2) Tatparya Chandrika 3) Tarka Tandava.

The above Venkateswara Stothra was composed by him during his visit to Tirupati and those who sincerely Chant this Stothra will get Success and ward off Completely all Sins done during the Past Karma’s.

—- Hari Om —-


 

Advertisements
Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bindu Madhava Swamy Temple

Sri Bindu Madhava Swamy Temple – Thutipattu-near Ambur-Tamilnadu

Sri Bindu Madhava Swamy

Main Gopuram

OM NAMO NARAYANAYA

From Ambur bus stand Thutipattu Bindu Madhava Raya Temple is around 4 Kms many Local Van’s and Auto’s are available.This temple is located on from the main road it is 2 kms before Ambur on the Gudiyatham-Ambur Road. The Rajagopuram of the temple is 45feet height the temple is rich in architecture.

Dwarapalakas

Entrance

Alwars

Alwars-1

There are only 2 Sri Bindu Madhava Perumal Temples in India one is in Kashi or Varanasi in North India and other one is in this place Thutipattu near Ambur in Tamil Nadu.

Sri Kumudavalli Temple

Sri Kumudavalli Devi

Sri Sapta Naga

Main Deity-1

All Naga Dosha and Angaraka Dosha are completely washed out if one who does Daily early Morning 7times Pradaksina around the temple and Lit Ghee Deepas for 21 Days.

inside Temple Gopuram

Left side Passage

Right side Passage

It was renovated during the King Krishna Deva Raya ruling Vijayanagar kingdom and completed by Narasimha Ballala.

another Picture

Invitation

another view

Name Board

Sri Swamy gives darshana with Sridevi and Bhoodevi by his sides. There are seperate sannishis for Thaayar (Sri Mahalakshmi) and Andal. The mail sactum tower is surrounded by murthys like Sri Lakshmi Narasimha, Sri Hayagriva, Vishnu Durga etc., There is a seprate sannidhi for Chakrathalvar with Narasimha and Sri Anjaneyaswami.

Side View

Sri Andal Temple

Sri Andal Devi

Sri Anjaneya Temple

Sri Anjaneya swamy

There are 5 ( Five ) Madhava temples in India

1)Bindu Madhava is one among them in Thuthipattu near Ambur in Tamilnadu and another similar Madhava Temple is in Varanasi.

2)Veni Madhava at Prayag or Allahabad , Uttarpradesh in North India

3)Kunti Madhava at Pitapuram near Kakinada in Andhra Pradesh

4)Sethu Madhava at Rameshwaram in Tamilnadu

5)Sundara Madhava at Thiruanantapuram or Trivandrum in Kerala

Sri Bindu Madhava with Sridevi and Bhoodevi

Sri Chakratalwar Sannidi

Sri Garudalwar Sannidi

The mythological story related to this Panch Madhav Kshetras goes like this.
Twashta was one of the Prajapatis created by Lord Brahma. He had one son named Vishwarupa. Vishwarupa was very noble and was jitendriya. He once started doing great tapa. Indra became afraid that Vishwarupa might take his kingdom so resorted to all kind of tricks to destroy and disturb his tapsya but all in vain. Then Indra chopped Vishwarupa’s head with his vajrayudh. Indra also lured Taksha to help him in chopping heads of  Vishwarupa.Vishwarupa is said to have three heads.

Sri Sapta Naga

Sthala Vruksha – Athi Tree

On hearing the sad end of his beloved son Twashta got enraged and started homa to creat a massive Asura from his krodhagni. Twashta named him viratasura and ordered him to defeat Indra to avenge the death of his elder brother.Viratasura defeated Indra but later on the treacherous Indra befriended him and killed him . Thus Indra acquired the sin of Brahmahatya ,which is considered to be worst kind of sin. To absolve himself of this great sin Indra consecrated these Panch Madhava temples .

So it is believed that a pilgrimage to these Panch Madhava Kshetras has a power to absolve one off all one’s sins.Sans any fanfare the simple quiet premises, heartfelt discussions with pujaris and other pilgrims.

Stone Carvings

Pic-1

My experience in Veni Madhava temple left me positively energized.To me this temple represented the philosophy that the exterior,our body is perishable while the inner substance, the soul is immortal. The quintessence of our being lies in soul not the body.

Please Visit this Temple and get Blessings from the Lord Sri Bindu Madhava Swamy.

 

——— Hari Om ———

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Subramanya Mantra for Kuja Dosha Parihara

Subramanya Mantra for Kuja Dosha Parihara

Lord Subramanya

Lord Subramanya or Muruga is the most popular Hindu deity among the people of Tamil Nadu and Karnataka. He is the son of Lord Shiva and Parvati, his brother is Ganesha and his wives are Valli and Deivayanai, he is known by different names like Subramanya, Subramanya, Muruga, Shanmuka, Skanda, Karthikeya, Palaniandava Velava and Kumaraswamy.

Page 1 of 2

Page 2 of 2

Subramanya or Muruga is intimately associated with hilly regions, known in Tamil as Kurinji and is worshipped as the guardian deity. Lord Muruga is a special God with special powers.

another picture

Here below is the Lord Subramanya Stothra or Mantra by Reciting this one will completely ward off all Kuja Dosha’s ( many Obstacles in Life ).

Page 1 of 2

Page 2 of 2

By worshipping lord Muruga with deep devotion, faith and bhakti all the troubles and difficulties in ones’ life vanish and good days start appearing.

—— Hari Om ——

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Narasimha Mantra created by Lord Shani

Narasimha Mantra created by Lord Shani

Lord Laxmi Narasimha

Lord Shani created this Powerful Lord Narasimha Stothra for the Benevolence for common Man which when Recited it Wards off all Shani Doshas affected and immediate Success comes in all Directions.

Page-1 of 2

Page – 2 of 2

 

Yoga Narasimha

Laxmi Narasimha temple-Yelahanka New Town-Bengaluru

Laxmi Narasimha Temple-Maddur-Karnataka

One must read this Mantra daily even on old Births Dwadasa , Astama Janmas if any Shani Dosha carried over this Mantra will Remove all Obstacles and get Fulfillment in the Life.

———– Hari Om ———–

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Namakkal Anjaneya Temple

Namakkal Anjaneya Temple

Sri Anjaneya

another view

Main Entrance

Road to Temple

Namakkal is 58kms from Erode Via Tiruchengodu and from Salem it is about 54 Kms via Rasipuram and from Karur it is 43 kms is the Famous for Anjaneya Temple and Lord Narasimha Temple is also just opposite to this temple.

Beautiful view of the Lord

Prakara

108 Anjaneya Mantras

108 Potri

Namakkal Anjaneya is 18 Feet huge Statue on a single stone in Standing Posture facing Lord Narasimha just opposite side with folded hands and worshiping the Lotus feet of Lord Narasimha.

Pancha Mukhi Anjaneya

Seva Details

With a Japa Mala (Hindu prayer beads) in his Hand and a Sword in His waist. Adorned with Golden crown, Diamond ear rings, Golden belt and other precious ornaments.

Sri Rama Jayam

Temple Timings

Lord Anjaneya is Beautiful and Blisfull to watch with on all the Alankara’s done to the Lord.

Flower Seller

Temple Shop

Always decorated with his favorite Tulasi garlands, Betel garlands and are offered with Milk, Ghee, Honey and Sandal wood paste etc.

Vademale Pooja

Prasadam Counter

Devotees perform the VADAMALE Abhisekha to Sri Anjaneya to get relief from the Shani and Rahu Grahas.

Sri Ranganatha Swamy

Street Vendor-1

Street Vendor-2

Opposite to Lord Hanuman or Anjaneya, there is a temple of Lord Narasimha (Lord Vishnu). Lord Hanuman is seen facing towards Lord Narasimha with folded hands and worshiping the lotus feet of Lord Narasimha. The special feature of Lord Narasimha is that we can notice the blood stain in the nails of Lord Narasimha, which was believed to be caused by killing the demon king Hiranyakashipu. Lord Narasimha is believed to be a self-manifested idol of Lord Vishnu, who is in the form of ‘Narasimha Swamy’ (half man and half lion). There is also a separate shrine for Goddess Lakshmi, who is popularly called as Goddess Namagiri Lakshmi, the consort of Lord Narasimha.

Benefits of Lighting Deepa

Fine Paintings

In Threthayuga during the Ramayana period, Sri Hanuman lifted the Sanjeevi Mountain from the Himalayas to get medical herbs. He then took the mountain back and replaced it in its original place. When he returned, he brought a salagrama. During his journey, as the sun rose, he went down to the earth and performed the ritual of sandhya vandhana after placing the salagrama near Sri Mahalakshmi’s tapavanam.

Pic-1

Pic-2

Pic-3

Pic-4

Pic-5

Pic-6

After performing the pooja, Hanuman tried to lift the salagrama, but was unable to move it as easily as before. Suddenly, the salagrama grew larger and Hanuman heard an oracle saying, “Lord Narasimha wishes to stay here and he wants Hanuman to save Sri Ramachandramurthy first of all.” Thus, Sri Hanuman completed his task and came to Namakkal Sthala on the western side of the rock, where he stands in open air and worships Lord Narasimha Swamy.

Pic-7

Pic-8

Pic-9

Pic-10

Pic-11

Pic-12

Temple Timings are from 6 AM to 12 PM and 4.30 PM to 9 PM.

Pic-13

Pic-14

Pic-15

HANUMAN

H = Helpfulness (Kindness)
A = Adoration (devotion)
N = Naturalness (sincerity)
U = Understanding (knowledge)
M = Modesty (humility)
A = Allegiance (loyalty)
N = Nishkama-karma (selfless work in service of God)

Pic-16

Pic-17

One must Visit this Wonderful Anjaneya temple and get Blessings and return home with Lots of Satisfaction.

                                                   ——– Hari Om ———

 

 

 

 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Essence of Bhagavad Gita

Essence of Bhagavad Gita

Om Namo Narayanaya

Gita Sara in Kannada

GIST OF BHAGAVAD GITA

WHATEVER HAS HAPPENED IS FOR GOOD
WHATEVER IS HAPPENING IS GOING ON WELL
WHATEVER WILL HAPPEN THAT WILL ALSO BE GOOD
WHY YOU ARE REPENTING FOR
WHATEVER YOU HAVE LOST ?
HAVE YOU BROUGHT ANYTHING WITH YOU
WHICH YOU HAVE LOST ?
HAVE YOU PRODUCED ANYTHING
THAT IS DESTROYED ?
WHATEVER YOU HAVE GAINED,
YOU OBTAINED FROM HERE
WHATEVER YOU GAVE, YOU HAVE GIVEN HERE
WHATEVER BELONGS TO YOU TODAY
BELONGED TO SOMEONE YESTERDAY
IT MAY BELONG TO SOMEONE DAY AFTER

CHANGES IS THE LAW OF UNIVERSE

 

——– Hari Om ——–

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Sri Panchamukhi Anjaneya temple — Mantralaya

Sri Panchamukhi Anjaneya temple  — Mantralaya

Sri Panchamukhi Anjaneya

Panchamukhi Anjaneya temple

Panchamukhi Anjaneya Swamy temple is located nearly 21 kilometers from Mantralaya across the Tungabadra River in Ganadala , Raichur Dist in Karnataka State.There are many Local Auto’s, Van’s and Buse’s to take you to this place and another place one also need to visit nearby to this temple is Bikshalaya.

Main Temple

another View

East Facing

Origin of Panchmukhi Anjaneya — Pancha means Five and Mukhi means faces, so panchmukhi Anjaneya or Hanuman is a form Lord Hanuman which has five different faces.

inside the Temple

Name Board

Panchmukhi Anjaneya or Hanuman is said to be originated at the time of war between Ravana and Lord Rama. During the war, Ravana took help of Ahiravana, the King of Patala (Hell).Ahiravana appeared in the form of Vibhishana. Then he took Sri Rama and Lakshmana to patala loka. Hanuman in order to protect them formed a fortress with his tail and entered Patala Loka. There he found that he had to extinguish five lamps burning in five different directions at the same time to kill Ahiravana.
Then he originated into the form of Panchmukhi Hanuman with Anjaneya, Hayagriva, Narasimha, Garuda and Varaha faces and killed Ahiravana by extinguishing the five lamps.

Pancha mukhi History

Pancha mukhi Charitre in Kannada

Steps to the Temple

Lord Panchamukhi Anjaneya Swamy was the main deity of Sri Raghavendra Swami.
Panchamukhi Anjaneya, the very name tells us that the Lord Hanuman here is in the form where he has five heads.The five heads of Lord Panchamukhi are amalgamation of Lord Varaha, Garuda, Hanuman, Narasimha and Hayagriva.

Monkeys-1

Monkeys-2

Left side passage

Right side Passage

Hanuman is an ardent devotee of Lord Rama. He is the symbol of power, energy, strength and knowledge and an epitome of true devotion and Brahmcharya (Bachelor hood).

Paduka

Tungabhadra River

There is a small shrine for paduka of Sri Anjaneya [Hanuman] where a pair of footwear is kept and every year in this temple new pair of shoes will be offered to Hanuman.But at the end of the year these shoes will get worned out as if it was used by Hanuman and people here believe the same.

Seva Samithi

Seva List

The anjaneya is a swayambu inscription on the rocky cave. Here one can find the foot steps of Hanuman.Pooja’s are being conducted Regularly.

Prasadam Counter

Foot prints

Facts about Panchmukhi Anjaneya / Hanuman Temple

1)Sri Raghavendraswamy observed 12 years long penance at this place.
where Anjaneya or Hanuman appeared in his Panchmukhi form ( 5 Avataras – Hayagriva, Narasimha,Garuda,Varaha and Anjaneya )in front of sri Raghavendra swamy.

2)The five ways to worship Panchmukhi Hanuman are Namana, Smarana, Keerthanam, Yachanam and Arpanam. Hanuman used to Namana, Smarana and Keerthanam of Lord Rama.

3. Lord Krishna says to Arjun in Bhagwadh Geeta, “He who acts for me, who is engrossed in me, who is my devotee, who is free from attachment, he reaches me”. All these 5 qualities are enshrined in Anjaneya or Hanuman.

Pic-1

Pic-2

Pic-3

Pic-4

Significance of Pancha mukhi Hanuman:
East facing Anjaneya grants Ishta Siddhi.
South facing Karala Ugraveera Narasimha grants Abhista Siddhi.
West facing Mahaveera Garuda grants Sakala Soubhagya.
North facing Lakshmi Varaha grants Dhana Prapthi.
Urdhva Mukha being Hayagriva grants Sarva Vidya Jaya Prapthi.

Pic-5

Pic-6

The cave temple is surrounded by unique rock formations. There is a Bed and pillow formation besides a vimana [plane like] formed naturally by Rocks.

Pic-7

Pic-8

Pic-9

About five hundred metres away from the main cave temple on the northern side is the shrine for the grama devatha, Yarakalamma. It is customary to visit this temple also while visiting the panchamukhi temple – it is believed that the pilgrimage is not complete without visiting Yarakalamma Devi.There are Lots of Monkeys in and around this place if possible carry some Banana’s to feed them.

When one Visits Mantralaya & after getting Sri Raghavendra Swami ashirvada or Blessings one must Visit to this place and see Serene atmosphere there.

—- Hari Om —-

Posted in Uncategorized | Leave a comment